Ansvarsfulla investeringar

FN:s globala utvecklingsmål

Den 25 september 2015 röstade alla FN:s 193 medlemsländer ja till de nya globala utvecklingsmålen. Målen trädde i kraft i januari 2016 och gäller alla världens länder. Målen ersatte därmed de åtta millenniemålen.
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Global Security Fund gör det möjligt att investera hållbart och etiskt med ansvarsfulla investeringar.

De 17 globala utvecklingsmålen gäller från januari 2016 till 2030. Under dessa mål finns 169 delmål.

17 globala mål för ansvarsfulla investeringar 1

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld. Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa och möjligheter att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattande.
Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av konflikt och våld. Våld innebär inte bara mänskligt lidande, det raserar också grunden för samhällets ekonomiska, miljömässiga och sociala utveckling. De länder som är drabbade av krig och utdragna konflikter är de länder som har svårast att lyfta sin befolkning ur fattigdom.

Att stärka rättsstatsprincipen och främja mänskliga rättigheter är nyckeln till fredliga, inkluderande och hållbara samhällen.

Källa: https://www.globalamalen.se/

17 globala mål för ansvarsfulla investeringar 2

Mål 16: Delmål

Målet delas även upp i ett antal delmål för att ytterligare beskriva målet:

 • 16.a Stärk de nationella institutioner som förebygger våld, terrorism och brottslighet
 • 16.b Främja och verkställ icke-diskriminerande politik och lagstiftning
 • 16.1 Minska våldet i världen
 • 16.2 Skydda barn mot övergrepp, utnyttjande, människohandel och våld
 • 16.3 Främja rättssäkerhet och säkerställ tillgång till rättvisa
 • 16.4 Bekämpa organiserad brottslighet och olagliga finans- och vapenflöden
 • 16.5 Bekämpa korruption och mutor
 • 16.6 Bygg effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner
 • 16.7 Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande
 • 16.8 Stärk utvecklingsländers roll i den globala styrningen
 • 16.9 Säkerställ juridisk identitet för alla
 • 16.10 Säkerställa allmän tillgång till information och skydda de grundläggande friheterna

 

Källa: https://www.globalamalen.se/

17 globala mål för ansvarsfulla investeringar 3

Ett tryggt och säkert samhälle

Fungerande polis, försvarsmakt och privata säkerhetsbolag är en förutsättning för ett tryggt och säkert samhälle.​ För att dessa ska kunna lösa sina åtaganden och bidra till ett tryggt och säkert samhälle krävs en fungerande och välmående försvars- och säkerhetsindustri. Genom att investera i vår fond får du möjlighet att investera i de bolag som skapar förutsättningar för vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer samtidigt som du bygger en portfölj som bättre står emot en orolig omvärld.