Integritetspolicy

Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) gäller hela Infra Group Nordic koncernen och beskriver hur dess ingående bolag samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

I Infra Group Nordic koncernen ingår följande bolag:

 • Infra Group Nordic AB, org. nr 559014-6501 (moderbolag),
 • Infra Group Nordic Investments AB, org.nr 556299-9788,
 • Infra Group Nordic El- och Teleteknik AB, org.nr 559047-0463,
 • Infra Group Nordic Products & Systems AB, org.nr 559020-6172,
 • Defcon Solutions AB, org.nr 556994-2682

Fortsatt kommer ovanstående bolag kallas (”Infra Group”, ”vi”) i denna policy.

Bolagens adress är:
Bolagsnamn (exempelvis Infra Group Nordic AB)
Järngatan 14
195 72 Rosersberg

e-mail: dataprivacy@infragroupnordic.com

Integritetspolicyn gäller då Infra Group tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Infra Group, såsom besök på webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av så kallat Infra Group-konto (”Kontoinnehavare”).

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Respektive bolag är personuppgiftsansvarig för bolagets behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Bolaget är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för innehav av Infra Group-konto i de fall detta erbjuds av respektive bolag.

När behandlar vi dina personuppgifter?

För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

Infra Group samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Infra Groups webbplats, använder dig av Infra Group support, besöker Infra Groups webbplats eller ett event som Infra Group anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med Infra Group. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Infra Group och för att Infra Group ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

Om du är Kontoinnehavare samlar Infra Group in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av kontoinnehav. Infra Group samlar även in uppgifter om dig under tiden du är Kontoinnehavare inom ramen för ditt kontoinnehav, såsom din inköpshistorik, hur du interagerar med Infra Groups webbplats, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk. Infra Group behandlar även uppgifter som Infra Group från tid till annan ges tillgång till genom ditt Infra Group-konto. Som Kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att gå in på ”Mina sidor”.

Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering och kreditkontroll.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som är kund till Infra Group

De personuppgifter Infra Group samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra supporttjänster är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • Kreditvärdighet (rating och betalningsanmärkningar) via UC eller liknande tjänsteleverantör.
 • IP-adress och information om din användning av Infra Groups webbplats
 • Information om vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till

4.2 För dig som är Kontoinnehavare

De personuppgifter Infra Group samlar in och behandlar om dig som är Kontoinnehavare är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kreditvärdighet (rating och betalningsanmärkningar) via UC eller liknande tjänsteleverantör.
 • Kontoinformation
 • IP-adress och information om din användning av Infra Groups webbplats
 • Information om vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till
 • Uppgifter om dina inköp
 • Information om ditt kontoinnehav
 • Titel och attesträttighet
 • Uppgifter om dina inköp
 • Information om ditt kontoinnehav

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som är kund till Infra Group

Infra Group behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Infra Group dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support;
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Infra Groups och utvalda samarbetspartners varor och tjänster;
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar;
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

5.2 För dig som är Kontoinnehavare

Utöver uppräkningen ovan behandlar Infra Group personuppgifter om Kontoinnehavare även i syfte att:

 • Administrera kontoinnehavet;
 • Ge dig möjlighet att använda Kontoinnehavets fördelar såsom möjlighet att spara favoriter, förifyllda uppgifter, fler betalningsalternativ, smidigare hantering av ärenden och reklamationer och möjlighet att hantera flera adresser;
 • Tillhandahålla specialerbjudanden;
 • Möjliggöra kommunikation med dig som Kontoinnehavare via post, e-post, telefon eller SMS/MMS; samt
 • Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via telefon, post, e-post samt SMS/MMS.

De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

Infra Group baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller som Kontoinnehavare, så som för att genomföra bokningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavarare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter om dig som Kontoinnehavare, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Infra Group samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Infra Group behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

I vissa fall kan Infra Group ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

ÄndamålRättslig grundKategorier av personuppgifterLagringstid
För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support och garantier på produkter och utfört arbete.

Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Fem år efter att du senast varit aktiv hos Infra Group, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst eller så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna för att kunna tillhandahålla specifika produkt och tjänstegarantier.

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagenRättslig förpliktelse
 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

För att marknadsföra Infra Group och våra samarbetspartners eller koncernbolags varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMSIntresseavvägning
 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Fem år efter att du senast varit aktiv hos Infra Group, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst

För att administrera ditt kontoinnehav, ge dig möjlighet att få individanpassade erbjudanden samt möjliggöra riktad kommunikation via post, e-post, telefon eller SMS/MMSFullföljande av avtal om Infra Group-konto
  • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
  • Geografisk information
  • IP-adress, enhetsinformation, logginformation Betalningsuppgifter
  • Kundnummer
  • Information om hur du använder vår webb, om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till
  • Uppgifter om dina inköp
  • Information om ditt kontoinnehav
Så länge du har ett Infra Group-konto

Profilering

Infra Group kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är Kontoinnehavare. Om du är Kontoinnehavare analyseras information om hur du använder vår webb, om vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att ringa Infra Groups kundtjänst eller genom att kontakta dataprivacy@infragroupnordic.com. Ingångsvägarna för kontakt gäller oavsett vilket bolag ärendet avser. När Infra Group har mottagit din anmälan kommer Infra Group att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Infra Group kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Infra Groups rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. I vissa fall krävs det att Infra Group sparar uppgifterna längre för att kunna uppfylla specifika produkt- och tjänstegarantier.

Infra Group sparar uppgifter om kunder i högst fem år efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Infra Group.

Infra Group sparar uppgifter om Kontoinnehavare så länge Kontoinnehavaren har ett Infra Groupkonto.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Infra Group kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Infra Groups koncernbolag och andra samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. Infra Group kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig samt till företag som tillhandahåller tjänster för att vi ska kunna bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel tjänster i form av kreditbedömningar.

Tredje part som Infra Group lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Infra Groups och Infra Groups samarbetspartners och koncernbolags tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Infra Groups avtal med dig som kund eller Kontoinnehavare. Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Infra Group om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Infra Groups rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Infra Group kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Infra Groups leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Infra Group vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

Ändring av integritetspolicy

Infra Group har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Infra Group kommer att med rimligt varsel i möjligaste mån underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Infra Group innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Infra Group, eller, om du är Kontoinnehavare, genom att välja [avsluta konto] på ”Mina sidor”.

Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Infra Group har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder samt Kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

Dina rättigheter

Infra Group ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Infra Group kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av begära

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

Infra Group kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till dataprivacy@Infragroupnordic.com. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Bolagens adress är:
Bolagsnamn (exempelvis Infra Group Nordic AB)
Järngatan 14
195 72 Rosersberg

e-mail: dataprivacy@infragroupnordic.com