April: Stark månad för Global Security Fund

Facebook
Twitter
LinkedIn

Det var en bra månad för Global Security Fund som var upp 1,8 procent respektive 1,7 procent för andelsklassarna R och S. Detta är starka siffror givet den svaga dollarn som var ned 3 procent mot kronan och jämfört med den övriga börsen där det var något blandat. Fonden har haft en mycket bra start på året och gynnas av skiftet i marknaden där utvecklingen för tillväxtaktier varit svagare till förmån för mer värdeinriktade bolag, med stabila kassaflöden, vilket fonden i huvudsak äger.

Över hälften av bolagen har nu rapporterat i det andra kvartalet och det har varit en betydligt mer positiv ton i bolagens kommunikation. Till exempel, Northrop Grumman, som rapporterade betydligt bättre resultat än förväntat och som nu indikerar ett starkare år än vad som indikeraDES för tre månader sen. Northrop Grumman är upp över 25 procent de senaste tre månaderna och var upp 6,2 procent för månaden med ett bidrag om 0,4 procent till fonden. Bolaget var det näst bäst presterande bolagetunder månaden, efter CrowdStrike som var upp 10,9 procent under april.. CrowdStrike kom inte med någon rapport, utan kursuppgången under månaden var troligen en reaktion till den svaga starten på året för aktien. Bolaget rapporterade starkt under första kvartalet och anses vara ett ledande bolag inom slutpunktsdetektering segmentet som inkluderar bl.a fjärranslutning. Bolaget är väl positionerat i detta växande segment. Bolagets kursuppgång gav ett bidrag om 0,7 procent. CrowdStrike är ett av fondens fem största innehav.

Kongsberg Gruppen är det säkerhetsbolag som har klarat av det senaste året bäst, vilket kan förklaras av bolagets positionering inom maritimt, rymd, säkerhet och teknologi. Efter fusionen med Rolls Royce maritim har bolaget sett goda synergier som har integrerats snabbare och mer kosteffektivt än förväntat. Trots att bolaget har mött marknadens försäljningsförväntningar så har bolaget visat en bättre vinstmarginal än tidigare. Det är tydligt att bolaget har lyckats med att skapat en attraktiv nisch. Bolaget har en aktiv rymdverksamhet och är en viktig leverantör av infrastruktur till många av de satelliter som skjuts upp. Bolaget nämnde en möjlig spin-off av Kongsberg Digital vilket vore en spännande utveckling. Kongsberg var upp 6,8 procent för månaden vilket gynnade fonden med 0,35 procent. Cybersäkerhetsbolaget Fortinet var återigen en av fondens bäst presterande innehav och var upp 7,4 procent vilket gynnade fonden med 0,35 procent. Bolaget rapporterade starkt i kvartal ett och återigen i kvartal två. Bolaget har satsat på organiskt tillväxt och har idag starka produkter och en stark fundamental bas med goda marginaler. Bolaget är fondens bäst presterande innehav i år. Raytheon Technologies var upp 4,5 procent för månaden, vilket gynnade fonden med 0,2 procent.

Av de svagare bolagen så var Boeing fondens sämst presterande innehav och backade med 10,8 procent – ett bidrag om -0,35 procent. Bolaget hade en cash-burn på 3.68 miljarder dollar för kvartalet vilket är en förbättring även om återhämtningen tar tid. Cybersäkerhets- och IT-konsultbolaget Mantech rapporterade bättre än förväntat men trots detta backade kursen med 4,8 procent – ett bidrag om -0,2 procent. Bolaget har goda utsikter efter det att bolaget har tecknat samarbetsavtal med Google och uppnått certifieringar med Amazon Web Services vilket ger bolaget bättre förutsättningar för framtida upphandlingar. Cybersäkerhetsbolaget FireEye rapporterade stark försäljningstillväxt men redovisade en sämre vinst. Bolaget har under en lång period jobbat med en förbättring av produkter som kan öka försäljningstillväxttakten vilket det har lyckats med, men marginalerna har varit svagare än förväntat.

Säkerhetsjätten Lockheed Martin rapporterade en försäljning i linje med förväntningarna men en bättre än förväntad vinst per andel. Bolaget har haft en något svagare försäljningsutveckling av stridsflygplanet F35, som en effekt av Covid-pandemin. Bolaget förväntar sig en normalisering under nästa år. Det finns fortfarande frågor kring den planerade fusionen med Aerojet Rocketdyne men bolaget förväntar sig ett godkännande. Detta kommer ge bolaget stora möjligheter inom hypersonic-området. Hypersonic utveckling är en storsatsning för många säkerhetsbolag och typiskt definierar hastigheter över 6,000 km/t och i många tillfällen betydligt mer.

Läs hela rapporten här.

More to explore

Ukraine

Månadskommentar – januari 2023

Vilken start vi fått på börsåret 2023 och positiv avkastning brett sett över flera tillgångsklasser. Det har varit risk on och risktagande