Månadskommentar juni 2022

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fonden var upp, 0,57% för R-klassen under månaden, trots kraftiga ras på aktiemarknaden. Stockholmindex OMSX30 var ned – 8,32 % och det globala aktieindexet MSCI World var ned – 7,77 %.

Hög inflationsdata och FED:s kraftiga räntehöjning med 75 punkter påverkade marknaderna. Centralbankerna runtom i värden får bedömas vara sena i sitt agerande och kommer därav behöva agera kraftfullt för att få bukt med inflationen så förväntningarna på höga räntenivåer påverkar värderingarna av teknologiaktier. FED kan försöka orkestrera en mild recession för att minska efterfrågan och på så vis inflationen.

Fondens teknologiinnehav präglades både av stora nedgångar i Cloudflare, Intel, och Honeywell, samtidigt som Crowdstrike och Science App utvecklades starkt. Fondens innehav inom rymd och framför allt försvar utvecklades stabilt och bra för månaden.

Boeing återhämtade sig under perioden och hade stark avkastning på 4,17%. Vi noterar att Saab fortsätter bidra med stark avkastning på 80 % Ytd och har goda förutsättningar att öka sina intäkter. Saab:s utveckling är anmärkningsvärt starkt sett till marknadsutvecklingen generellt vilket troligen till stor del drivs av Sveriges ökade försvarsanslag. Under de senaste veckorna kom nyheterna att Sverige har beställt två GlobalEye spaningsflygplan av Saab, till ett värde på drygt 7 miljarder kr.

Vi bedömer att anledningen till att portföljen visar så god motståndskraft är att fonden är väldiversifierad och exponerad mot tre supertrender som kommer ge förutsättning för god tillväxt och lönsamhet för bolagen i de här branscherna. Portföljen är också tydligt viktad mot USA med omkring 95%. Även om risken för recession i USA är hög så är den sannolikt lägre än i Europa och bör i så fall även bli mildare. Europa har också större utmaningar sett till energiförsörjning och strukturella problem att hantera.

Det råder relativt hög konsensus om att tillväxt kan bli lägre framgent och att globaliseringen avtar vilket rentav kanske leder till deglobalisering. Detta är nära knutet till geopolitiska spänningar och att länder och regioner behöver säkerställa mer tillförlitliga utbudskedjor (supply chain). Många tror att det kommer att bli allt svårare att skapa avkastning för kommande 10 år jämfört med 10 föregående. Av den anledningen tror vi att man ska söka exponering mot tillväxtsektorer som sannolikt kan växa mer än marknaden generellt och bolag med redan starka kassaflöden då de mindre lönsamma bolagen löper större risk att få ekonomiska svårigheter.

Exponering mot de tre supertrenderna försvar, cybersäkerhet och rymd tror vi är sektorer som åtminstone på relativ basis kan slå marknaden ur ett riskjusterat perspektiv. Cyberhoten växer kraftigt och investeringar är nödvändiga och i hög grad planerade för hos bolagen och statliga institutioner. Detta är en trend som förväntas öka alltmer de kommande åren då digital kvalitativ information blir allt viktigare. Försvarstillväxten framgår av ökade budgetanslag som också kan leda till en följa John effekt. Rymden utgör redan en central del för vår infrastruktur och i takt med den fortsatta digitaliseringen och starka efterfrågan av intelligensdata för försvar bedömer vi, och andra analysinstitut, att rymdmarknaden kommer se kraftig tillväxt framöver

Läs mer

More to explore

Ukraine

Månadskommentar – januari 2023

Vilken start vi fått på börsåret 2023 och positiv avkastning brett sett över flera tillgångsklasser. Det har varit risk on och risktagande